วันที่ประกาศหัวข้อ
24 พฤษภาคม 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ สายกลางบ้าน โดยการปูผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พฤษภาคม 2567ซื้อจัดซื้อถังขยะเปียก ขนาด ๑๐ แกลลอน พร้อมตะกร้าพลาสติก ตามโครงการนวัตกรรมเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2567ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤษภาคม 2567ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดนาพรมและโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๓๑ พฤษภาคม และวันที่ ๔-๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤษภาคม 2567ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาพรมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะขามช้าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๓๑ พฤษภาคม และวันที่ ๔-๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความต้องการแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ฯ

แจ้งแนวทางดำเนินการจัดอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)

ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
1
เมื่อวาน
0
เดือนนี้
0
เดือนก่อน
0
ปีนี้
13
ปีก่อน
4,156


แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง