วันที่ประกาศหัวข้อ
5 เมษายน 2567จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่จัดกงาน ตามโครงการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ในท้องถิ่นวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เมษายน 2567จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังโรงเรียนวัดนาพรม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เมษายน 2567จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายดอนหัวกรวด หมู่ที่ 8 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เมษายน 2567จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มีนาคม 2567จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังโรงเรียนวัดนาพรม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567

ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น

แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. ....
 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
2
เมื่อวาน
0
เดือนนี้
0
เดือนก่อน
0
ปีนี้
13
ปีก่อน
4,156