วันที่ประกาศหัวข้อ
23 กรกฎาคม 2567ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กรกฎาคม 2567จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงและไฟฟ้าประดับงาน ตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กรกฎาคม 2567ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า่อยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิถุนายน 2567ซื้อครุภัณฑ์อื่น (หัวฉีดดับเพลิงพร้อมสายส่งน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิถุนายน 2567จ้างโครงกรสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 118 (2/2567) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 118 (2/2567) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2567

การจัดสรรงบประมาณและแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ 2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพิ่มเติม จำนวน 50 ชั่วโมง
 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
4
เมื่อวาน
0
เดือนนี้
0
เดือนก่อน
0
ปีนี้
13
ปีก่อน
4,156


แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง