แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 14 results.
โครงสร้างอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569)
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 -2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565