หน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้

  1. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

  2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

  3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

  4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

  7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

 3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้

  1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

  2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

  3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

  4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

  5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

  6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

  7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

  8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

  9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

  10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

  11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

  12. การท่องเที่ยว

  13. การผังเมือง

     อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย

     เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

     องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

     ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง

     นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

 

     ปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใด 

งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานเกี่ยวกับตราข้อบังคับ

ตำบล งบประมาณประจำปี งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับ งานกฎหมายและคดี งานธุรการ

งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานส่งเสริมการศึกษา

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานรักษาความสะอาด อนามัยและสิ่งแวดล้อม งานสวัสดิการ

และพัฒนาชุมชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

http://www.napansam.go.th/Main/ManualPreview/id/8

     ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี  งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ และงานทะเบียน

ทรัพย์สินและพัสดุ การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้

และการนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือ การจัดทำงบ จัดทำบัญชี

ทุกประเภท งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานสำรวจ งานออกแบบและควบคุมอาคาร  เขียนแบบงานประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ  งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง  

งานซ่อมบำรุง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  กิจกรรมทางศาสนา  

งานทางการศึกษา  การแนะแนว  การวัดผล การประเมิน  การวางแผนการศึกษา  ส่งเสริมการวิจัย  การวางโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติทางการศึกษา  

เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา  การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

 มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ คนชรา คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น งานส่วนสาธารณะ การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ งาน คือ
 
  ๑. ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

          ๑.๑ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

                 งานสวัสดิการสังคม งานสุสานและฌาปนสถาน งานพัมนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานด้านกีฬาและสันทนาการ งานประสานงานแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชน การจัดกิจกรรมให้กับชุมชน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

          ๑.๒ งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

                 งานสังคมสงเคราะห์ งานเบี้ยยีงชีพคนชรา คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส งานสำรวจวิจัย ข้อมูล สภาพปัญหาสังคมต่างๆ งานประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง แนะนำให้คำปรึกษาเพื่อการสังคมสงเคราะห์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

          ๑.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

                 งานส่งเสริมอาชีพประชาชน การให้คำแนะนำและฝึกอบรมให้ความรู้สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนและอาชีพ งานการจัดเก็บข้อมูล งานพัฒนาฝีมือและแรงงาน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานสภาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพของสตรี เด็กและเยาวชน งานธุรการ งานควบคุมพัสดุ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย