วันที่ประกาศหัวข้อ
13 มิถุนายน 2567จ้างเหมาโครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ สายกลางบ้าน โดยการปูผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มิถุนายน 2567ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิถุนายน 2567ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิถุนายน 2567ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....

สรุปผลการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ก่อนสิ้นเดือนไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2567

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง สยามรัถยา : คุณูปการสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

แจ้งกำหนดการอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)
 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
1
เมื่อวาน
0
เดือนนี้
0
เดือนก่อน
0
ปีนี้
13
ปีก่อน
4,156


แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง