ผลการดำเนินงาน

Displaying 1-5 of 13 results.
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2564
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2563
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2562
รายงานผล แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ควบคุมภายใน ปี 2563