มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

Displaying 1-4 of 4 results.
ประเภททั่วไป
4805 จพง_ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4804 จพง_เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4803 จพง_ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4802 จพง_ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน).pdf
4801 จพง_พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4709 นายช่างภาพ.pdf
4708 นายช่างศิลป์.pdf
4707 เจ้าพนักงานประปา.pdf
4706 นายช่างไฟฟ้า.pdf
4705 นายช่างเครื่องกล.pdf
4704 นายช่างผังเมือง.pdf
4703 นายช่างสำรวจ.pdf
4702 นายช่างเขียนแบบ.pdf
4701 นายช่างโยธา.pdf
4610 สัตวแพทย์.pdf
4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข.pdf
4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม.pdf
4607 จพง_วิทยาศาสตร์การแพทย์.pdf
4606 จพง_รังสีการแพทย์.pdf
4605 โภชนาการ.pdf
4604 จพง_สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4603 จพง_เวชกรรมฟื้นฟู.pdf
4602 พยาบาลเทคนิค(1).pdf
4601 จพง_สาธารณสุขชุมชน.pdf
4501 จพง_วิทยาศาสตร์.pdf
4404 จพง_สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4403 จพง_สัตวบาล(1).pdf
4402 จพง_ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4401 จพง_การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4403 จพง_สัตวบาล.pdf
4302 จพง_ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4301 จพง_ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้.pdf
4203 เจ้าพนักงานพัสดุ.pdf
4202 เจ้าพนักงานการคลัง.pdf
4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf
4103 จพง_เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4102 จพง_ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4101 จพง_ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
ประเภทวิชาการ
3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3707 นักจัดการงานช่าง.pdf
3706 วิศวกรสุขาภิบาล.pdf
3705 วิศวกรไฟฟ้า_.pdf
3704 วิศวกรเครื่องกล.pdf
3703 นักผังเมือง.pdf
3702 สถาปนิก.pdf
3701 วิศวกรโยธา.pdf
3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
ประเภทบริหารท้องถิ่น