แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Displaying 1-2 of 2 results.
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.นาพันสาม 2566 - 2570
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 - 2570