คณะกรรมการ

Displaying 1-4 of 4 results.
คำสั่ง 420 ปี 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม