ข่าวการเงิน

 ประเภท : รายงานทางการเงิน 2 เมษายน 2567 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม2567
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 27 ธันวาคม 2566 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สตง.สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 31 ตุลาคม 2566 รายงานงบฐานะการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ 30 กันยายน 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 27 ตุลาคม 2566 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 19 ตุลาคม 2566 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะส ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 16 ตุลาคม 2566 รายงานการรับจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 14 กรกฎาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 19 เมษายน 2566 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม มีนาคม 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 8 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลการตรวจสอบ สตง. สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 ตุลาคม 2565 รายงานรับ-จ่าย เดือนกันยายน 2565