ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 64
วันที่ประกาศหัวข้อ
13 มิถุนายน 2567จ้างเหมาโครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ สายกลางบ้าน โดยการปูผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มิถุนายน 2567ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิถุนายน 2567ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดนาพรมและโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๘ มิถุนายน และวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิถุนายน 2567ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาพรมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะขามช้าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๘ มิถุนายน และวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิถุนายน 2567ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิถุนายน 2567ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิถุนายน 2567ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ทรายอะเบท,น้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง)ตามโครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พฤษภาคม 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ สายกลางบ้าน โดยการปูผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 พฤษภาคม 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ สายกลางบ้าน โดยการปูผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)