ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 41
วันที่ประกาศหัวข้อ
5 เมษายน 2567จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายดอนหัวกรวด หมู่ที่ 8 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เมษายน 2567จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่จัดกงาน ตามโครงการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ในท้องถิ่นวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เมษายน 2567จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังโรงเรียนวัดนาพรม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เมษายน 2567จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มีนาคม 2567จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังโรงเรียนวัดนาพรม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มีนาคม 2567จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ฝาปิดบ่อพักรูปพรรณ จำนวน ๖ ฝา) ภายในซอยแสนสุข หมู่ที่ ๕ ต.นาพันสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มีนาคม 2567จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังโรงเรียนวัดนาพรม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มีนาคม 2567จ้างการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองนาแค หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มีนาคม 2567จ้างเหมาติดตั้งอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มีนาคม 2567ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง