ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

1 ตุลาคม 2562
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ความสามารถในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆ โดยใช้สติปัญญาและสั่งสม ประสบการณ์ เพื่อแก้ปัญหา การจัดการ และการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติ และการประกอบอาชีพ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง