อบต.นาพันสาม ประกาศเกียรติคุณผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปี 2567

30 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

               นายชอบ แกล้งกลั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม เปิดเผยว่า บ้านเมืองจะพัฒนาได้ด้องได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่ายซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามโดยการชำระภาษีต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา และองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามก็จะได้นำเงินนี้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้า ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติได้อย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนต่อไป

              เพื่อเป็นการยกย่องเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีให้สังคมทั่วไปได้รับทราบถึงความร่วมมือร่วมใจและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามจึงได้จัดอันดับของผู้ชำระภาษีดีเด่น ประเภทรวดเร็ว - ครบถ้วน ซึ่งประเภทนี้จะต้องชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและถูกต้องครบถ้วน

                   ผู้ชำระภาษีดีเด่นประเภทรวดเร็ว - ครบถ้วน  5  อันดับแรก ดังนี้

1. นางนกแก้ว  ทวีศร

2. น.ส.ภัทราวรรณ จันทร์ยิ้ม

3. นายประเสริฐ  อินทราพงษ์

4. นายอดิเรก  นุ่มสวน

5. นางอุไร ผ่องสี                   

                 ในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจชำระภาษี ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นกำลังสำคัญ ในการขยายผลของความร่วมมือไปยังบุคคลรอบข้างเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามต่อไป

        

      

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!