ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค

22 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ด้วยอำเภอเมืองเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม และผู้นำชุมชน  กำหนดจัดโครงการพลังบวร สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของสังคม โดยกำหนดให้มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส/คนยากจนในพื้นที่ ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. ณ วัดนาพรม ตำบลนาพันสาม จังหวัดเพชรบุรี  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!