โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

8 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จะดำเนิน “โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567”

         เพื่อดำเนินการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและประชุมประชาคม ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในตำบล โดยใช้หลักประชารัฐโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นในการดำเนินการตามภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาใช้ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้แผนพัฒนามีความสอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพ
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!