ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน

24 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่อำเภอเมืองเพชรบุรี แจ้งเรื่องแนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น       รักการอ่าน” และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” เป็นไปอย่างยั่งยืน และบรรลุวัตถุประสงค์การขับเคลื่อนการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และจัดให้มี “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๑ แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จึงร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จัดกระบวนการหนุนเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพสมองและสมรรถนะเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านและการเล่น สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ หรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและการเล่นที่เหมาะสม เพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้นำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร จิตอาสา เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการอ่านการเล่นในวิถีชีวิต สามารถเข้าถึงหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ยังได้จัดให้มี “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน ณ จุดบริการ ดังนี้

                    จุดที่ 1“ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
                     จุดที่ 2 “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาพรม 
                     จุดที่ 3 “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะขามช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ/วารสาร/สื่อการศึกษา (หนังสือพิมพ์ใหม่ การ์ตูน นิตยสาร หนังสือความรู้ทั่วไป ฯลฯ)

สามารถบริจาคได้ที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม โทร. 032-598177

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!