พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

 ประเภท : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง