ผลสรุป การสำรวจแสดงความคิดเห็น : ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม พัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านใดมากที่สุด ??