ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ความสามารถในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆ โดยใช้สติปัญญาและสั่งสม ประสบการณ์ เพื่อแก้ปัญหา การจัดการ และการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติ และการประกอบอาชีพ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง