ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

     ปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใด 

งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานเกี่ยวกับตราข้อบังคับ

ตำบล งบประมาณประจำปี งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับ งานกฎหมายและคดี งานธุรการ

งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานส่งเสริมการศึกษา

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานรักษาความสะอาด อนามัยและสิ่งแวดล้อม งานสวัสดิการ

และพัฒนาชุมชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

http://www.napansam.go.th/Main/ManualPreview/id/8

 

     ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี  งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ และงานทะเบียน

ทรัพย์สินและพัสดุ การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้

และการนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือ การจัดทำงบ จัดทำบัญชี

ทุกประเภท งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานสำรวจ งานออกแบบและควบคุมอาคาร  เขียนแบบงาน

ประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ  งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง  งานซ่อมบำรุง

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  กิจกรรมทางศาสนา  งานทางการศึกษา  การแนะแนว  การวัดผล

การประเมิน  การวางแผนการศึกษา  ส่งเสริมการวิจัย  การวางโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล

สถิติทางการศึกษา  เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางปฏิบัติ

ในการจัดการศึกษา  การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

 มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ คนชรา คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น งานส่วนสาธารณะ การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ งาน คือ
 
  ๑. ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

          ๑.๑ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

                 งานสวัสดิการสังคม งานสุสานและฌาปนสถาน งานพัมนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานด้านกีฬาและสันทนาการ งานประสานงานแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชน การจัดกิจกรรมให้กับชุมชน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

          ๑.๒ งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

                 งานสังคมสงเคราะห์ งานเบี้ยยีงชีพคนชรา คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส งานสำรวจวิจัย ข้อมูล สภาพปัญหาสังคมต่างๆ งานประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง แนะนำให้คำปรึกษาเพื่อการสังคมสงเคราะห์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

          ๑.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

                 งานส่งเสริมอาชีพประชาชน การให้คำแนะนำและฝึกอบรมให้ความรู้สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนและอาชีพ งานการจัดเก็บข้อมูล งานพัฒนาฝีมือและแรงงาน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานสภาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพของสตรี เด็กและเยาวชน งานธุรการ งานควบคุมพัสดุ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย