ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ข้อมูล อบต.

     ตำบลนาพันสาม ในอดีตนั้นคือตำบลนาขลู่ ในสมัยนั้นนาขลู่ขึ้นอยู่กับตำบลสำมะโรง    เพราะเป็นตำบลไม่ใหญ่นัก ประชากรของตำบลนาขลู่ก็มีน้อย ประกอบกับการตั้งกำนันก็มีแต่ผู้มีอิทธิพลมาก ขาดความสามัคคีกัน ทางอำเภอจึงให้ไปขึ้นกับตำบลสำมะโรงไปก่อน ครั้นต่อมาคนในตำบลนาขลู่มากขึ้น อำเภอจึงตั้งเป็นตำบล ขึ้นกับอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาได้ย้ายไปขึ้นกับอำเภอเมือง เนืองจากการเดินทางไม่สะดวก ไม่มีถนน มีแต่ทางคนเดินเท่านั้นและทางเรือ และ การเปลี่ยนมาเป็น ตำบลนาพันสามนั้นด้วยเหตุ 2 ประการ 1. ตำบลนาพันสามนั้น ในอดีตสมัย มีผู้เล่าว่า มีนาอยู่ 3,000 ไร่จึงตั้งตำบลตามนั้น 2. ตำบลนาพันสาม คงจะตั้งตำบลตามความเจริญของหมู่บ้านนั่นเอง เมื่อหมู่บ้านใดมีคนอยู่มากและเป็นหมู่บ้านที่เจริญกว่าหมู่บ้านอื่นในเขตนั้น ก็ยกหมู่บ้านนั้นแหละขึ้นเป็นตำบล ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง

วิสัยทัศน์ (Vision)
"ตำบลนาพันสามเป็นชุมชนน่าอยู่ ควบคู่ทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ชุมชนมีส่วนร่วม ก้าวนำเศรษฐกิจ"

พันธกิจ (Mission)
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบันได้กำหนดอำนาจหน้าที่หลักในมาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามได้กำหนดพันธกิจหลักที่จำดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปการ ระบบสาธารณูปโภค ให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพแบะเศรษฐกิจที่มั่นคง ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
พันธกิจที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการในองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางและได้กำหนดส่วนราชการเพื่อรองรับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  โดยมีการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของส่วนราชการ  ดังนี้

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านนาขลู่ 108 189 199 388 คน
หมู่ที่ 2 บ้านนาขลู่ 69 130 139 269 คน
หมู่ที่ 3 บ้านฝั่งท่า-นาโตนด 143 234 264 498 คน
หมู่ที่ 4 บ้านนาหัวเรือ-โรงแถว 170 303 336 639 คน
หมู่ที่ 5 บ้านดอนมะขามช้าง 141 258 281 539 คน
หมู่ที่ 6 บ้านนาพันสาม 115 214 241 455 คน
หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งท่า-คลองใหญ่ 103 157 202 359 คน
หมู่ที่ 8 บ้านดอนหัวกรวด-นาพรม 114 194 214 408 คน
หมู่ที่ 9 บ้านดอนแตง 75 140 132 272 คน
ข้อมูลรวม : คน

     ตำบลนาพันสามเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 24 ตำบล ของอำเภอเมืองเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี  มีที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอเมืองเพชรบุรี ดังนี้

     หมู่  ๑  ห่างจากอำเภอ    ๙   กิโลเมตร   หมู่  ๒  ห่างจากอำเภอ    ๙   กิโลเมตร

     หมู่  ๓  ห่างจากอำเภอ  ๑๕   กิโลเมตร   หมู่  ๔  ห่างจากอำเภอ ๑๒   กิโลเมตร

     หมู่  ๕  ห่างจากอำเภอ  ๑๘   กิโลเมตร   หมู่  ๖  ห่างจากอำเภอ   ๘   กิโลเมตร

     หมู่  ๗  ห่างจากอำเภอ  ๑๒   กิโลเมตร   หมู่  ๘  ห่างจากอำเภอ ๑๐   กิโลเมตร

     หมู่  ๙  ห่างจากอำเภอ  ๑๙   กิโลเมตร

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

     ทิศเหนือ           :    ติดต่อกับตำบลสำมะโรง ตำบลโพพระ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

     ทิศใต้              :    ติดต่อกับตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

     ทิศตะวันออก     :    ติดต่อกับตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

     ทิศตะวันตก       :    ติดต่อกับตำบลหนองพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

เนื้อที่

     ตำบลนาพันสามมีเนื้อที่ประมาณ  25.040  ตารางกิโลเมตร  (หรือประมาณ  15,650  ไร่)
ได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี  พ.ศ.  2539

ภูมิประเทศ

     สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

แผนที่ตำบลนาพันสาม

 

 

อาชีพ

     ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา เลี้ยงสัตว์  และประกอบอาชีพทำขนมหวาน ซึ่งตำบลนาพันสาม มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ  15,650  ไร่  จำนวน  933  ครัวเรือน

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

      ตำบลนาพันสามมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะต่อการเพาะปลูกและทำการเกษตร มีเนื้อที่ประมาณ 25.040 ตารางกิโลเมตร  มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้น 3,755 คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักจากสภาพพื้นที่จึงสามารถกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมและเส้นทางสำหรับขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาด้านเกษตรกรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ     

ข้อมูลด้านการเกษตร

     พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลนาพันสามเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะต่อการเกษตรกรรม

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางเกษตร

     ตำบลนาพันสามมีแหล่งน้ำธรรมชาติ ดังนี้ คลองระบายน้ำดี 18 และคลองระบายน้ำ ดี 23

     แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย,ประตูปิด-เปิดน้ำ 4 แห่ง ถังเก็บน้ำ คสล. 5 แห่ง สระน้ำ 2 แห่ง                                 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- ปั๊มน้ำมันและก๊าช  (ขนาดเล็ก)                              1      แห่ง

- โรงสี  (ขนาดเล็ก)                                              1      แห่ง

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก : ขนมหวาน(ฝอยทองทองหยอดฯลฯ)

มวลชนจัดตั้ง

-  กลุ่มเกษตรทำนา                                              650          คน

-  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร                                       150          คน

-  กลุ่มผู้สูงอายุ                                                 400          คน

-  กลุ่มแม่บ้าน                                                   150          คน

การศึกษา

     - โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา         2      แห่ง

ตารางแสดงจำนวนโรงเรียนแยกสถานที่ตั้ง

ลำดับที่

ชื่อโรงเรียน

สถานที่ตั้ง

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

1

โรงเรียนวัดนาพรม

หมู่ที่ 8

14

204

2

โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง

หมู่ที่ 5

10

92

3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาพรม

หมู่ที่ 8

2

40

4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะขามช้าง

หมู่ที่ 5

2

30

รวม

 

 

 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

     การนับถือศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลนาพันสามนับถือศาสนาพุทธ

     ประเพณีและงานประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามคือประเพณีลอยกระทงและประเพณีแข่งขันเรือมาด การละเล่นพื้นบ้านวัวเทียมเกวียน   

     ภูมิปัญญาท้องถิ่น

     ตำบลนาพันสามมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละด้านดังนี้

     - ด้านการทำไม้/ทำฝา/ทำบ้านทรงไทย

     - ด้านการปั้นหัวสัตว์

     - ด้านการจักสาน(ทำงอบวัว,ซุ้มไก่,ข้อง,ตระแกรง

     - ด้านการทำไข่เค็ม

     - ด้านการทำน้ำตาลโตนด

     - ด้านการทำยา/หมอกลางบ้าน

     - ด้านการทำพิธีกรรม/ทำขวัญนาค

     - ด้านการทำเรือมาด

การคมนาคม

     การคมนาคมขนส่งของตำบลนาพันสาม สามารถติดต่อระหว่างชุมชนได้สะดวกโดยทางรถยนต์ โดยมีเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญได้แก่

     -   ทางหลวงหมายเลข 3177 (หาดเจ้าสำราญ)  สามารถเชื่อมการคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอเมืองเพชรบุรี  อำเภอบ้านแหลม  ได้สะดวก  โดยเริ่มจาก

     -  สี่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3177  ที่ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี  เข้าสู่อำเภอบ้านแหลมโดยผ่านตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นถนนลาดยางสภาพถนนใช้การได้ดี

     -  สี่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3177  ที่ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี  เข้าสู่อำเภอท่ายางโดยผ่านตำบลหนองพลับ ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี ตำบลหนองจอก ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นถนนลาดยางสภาพถนนใช้การได้ดี

การจราจรและถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

     ปัจจุบันการจราจรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม  ไม่มีปัญหาการจราจรติดขัดแต่จะมีปัญหาในเรื่องของรถยนต์เพื่อการเกษตร รถไถเดินตาม รถเกี่ยวข้าว  ซึ่งจะไม่ค่อยมีไฟส่องสว่างทำให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทางสายหลักช่วงผ่านกลางหมู่บ้าน  ทางแยกต่างๆ และด้วยน้ำหนักที่มาก การสัญจรส่งผลให้ถนนได้รับความชำรุด เสียหาย

     สภาพถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม  ถนนส่วนใหญ่ภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นถนนลูกรัง

การไฟฟ้า

     - ไฟฟ้ามีใช้ทั้งหมดเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     -  บึง  ,  หนองและอื่น ๆ                                   23    แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     -  บ่อน้ำตื้น                                                    11    แห่ง

     -  อื่น ๆ  (ถังเก็บน้ำ)                                         24    แห่ง